گل باقالي: شوهر عزيزتر از جان

سيب گل: خواهر خل و چل

ياسمنگولا: دوست صميمي و همكار

قاسم: دوست گل باقالي كه به علت «خفه شو قاسم» هايي كه گل باقالي به ياد دايي جان ناپلئون بهش ميگه به قاسم معروف شده

پلنگ صورتي: دوست گل باقالي و همچنين هم پادگاني

دوستان خوشگل خوش‌تيپ پولدار: زن خوشگل و شوهر خوش تيپش كه حدود هفت هشت ماهه كه به صورت كاملا ناگهاني با هم ديگه دوست شديم… تو اين مايه ها كه گل باقالي تو خيابون به آقاي خوش تيپ تنه زد…