دو دو دو دو چي چي چي چي هاهاهاهاها

بيا بغل من و جمهوري اسلامي بخواب!!!!!!!!!!!!!!!!

تولدت مبارك مغز نخوديييييييييييييييييييييييييييي من…. عاشمقتم هوار تا

اي ننه ننه ننه ننه…. ميميرم برات ننه