تويي كه خرامان خرامان از جلوي ماشين هايي كه تا همين الان پشت چراغ قرمز بودن و انتظار ميكشيدن رد ميشي

تويي كه سرزده ميري خونه مردم

تويي كه ساعت دو شب زنگ خونه ما رو اشتباه ميزني

تويي كه هر نكته جالبي كه بهت ميگن، ميگي ميدونستم و مثل سگ دروغ ميگي

تويي كه بقيه پول خريدم رو جلوم پرت ميكني

تويي كه بدون اينكه راهنماي طبقات رو تو آسانسور نگاه كني، مياي تا برسي به اتاق من كه آدرس بپرسي

تويي كه لباسات بوي گه ميده ولي كفشاي نوك تيزت رو هر روز واكس ميزني

Advertisements