دوستان عزیز این دفعه هشت تا اضافه کنین ولی بعدش هفت تا کم کنین!!!
یعنی رمز + 8 -7